Luận văn Điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Tính cấp thiết của đề tài Trẻ em là bình minh của cuộc đời, là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trẻ em do còn non nớt về thể chất và trí tuệ nên cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, trong đó có sự chở che của pháp luật. Để bảo vệ trẻ em, đại đa số các quốc gia trên thế giới đã ký kết và tham gia Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Điều 34 Công ước về quyền trẻ em đã quy định: “Các quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em chống tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng tình dục. Vì mục đích này các quốc gia thành viên phải đặc biệt thực hiện tất cả các biện pháp quốc gia, song phương và đa phương thích hợp để ngăn ngừa việc xúi giục hay ép buộc trẻ em tham gia bất kỳ hành vi tình dục bất hợp pháp nào”. Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu á và là nước thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước quyền trẻ em và đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên trong thời gian qua, tội phạm xâm hại trẻ em trong đó có tội hiếp dâm trẻ em ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp và luôn có chiều hướng gia tăng. Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới đã xác định:“Tội phạm xâm hại trẻ em là một trong những loại tội phạm gây những hậu quả hết sức nghiêm trọng, gây lo lắng cho toàn xã hội cần phải tập trung đấu tranh”. Từ năm 1999 đến năm 2004, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tội phạm hiếp dâm trẻ em xảy ra hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đáng chú ý là các vụ án hiếp dâm trẻ em chiếm đa số trong các vụ xâm phạm tình dục trẻ em (172/300 vụ- tỷ lệ 57,4%). Tội phạm hiếp dâm trẻ em đã gây ra những hậu quả rất nguy hại cho bản thân trẻ em, gia đình người bị hại và xã hội. Tội phạm hiếp dâm trẻ em không những xâm hại đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm mà còn gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm, sinh lý của các em trong suốt quá trình trưởng thành. Những người phạm tội hiếp dâm trẻ em thể hiện sự suy đồi về lối sống, sự xuống cấp về các giá trị về đạo đức và thuần phong mỹ tục. Đồng thời, tội phạm này còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho một bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được tính nguy hiểm của tội phạm hiếp dâm trẻ em, trong những năm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng đấu tranh chống loại tội phạm này và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em vẫn còn tồn tại vướng mắc do những nguyên nhân chủ quan và khách quan làm hạn chế hiệu quả điều tra đối với loại tội phạm này: Việc thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ có giá trị trực tiếp để chứng minh tội phạm và người phạm tội gặp rất nhiều khó khăn; người làm chứng chưa nhận thức được rõ trách nhiệm của mình nên chưa tự giác khai báo hoặc khai báo chưa đầy đủ; người bị hại do nhiều nguyên nhân khác nhau không trình báo hoặc trình báo không kịp thời. Mặt khác, do nhận thức của các em còn non nớt nên việc cung cấp thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ. Tổ chức bộ máy cũng như hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em của Cơ quan CSĐT còn có những hạn chế nhất định. Vì những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài luận văn Thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu ở nước ta đã có nhiều công trình nghiên cứu về tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm xâm hại trẻ em cụ thể như sau: - Luận văn cao học: Tội phạm xâm phạm trẻ em ở tỉnh Đồng Tháp, thực trạng và những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn - Dương Anh Kiệt, năm 1999. - Luận văn cao học: Thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em ở nước ta hiện nay - Đặng Thị Thanh, năm 2001. - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng CSND – Trần Phương Đạt, năm 2004. - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em ở các tỉnh thành phố phía Nam, thực trạng và giải pháp phòng ngừa đấu tranh – Vũ Đức Trung, năm 2005. Tuy nhiên, những công trình trên mới chỉ tập trung nghiên cứu về phương hướng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em ở những góc độ khác nhau, chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em và nghiên cứu vấn đề này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 3. MụC đích Và NHIệM Vụ NGHIÊN CứU - Mục đích nghiên cứu của luận văn Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả điều tra đối với loại án này. - Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục tiêu trên, trong quá trình nghiên cứu luận văn đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: + Khái quát về mặt lý luận để thống nhất nhận thức về trẻ em, bảo vệ trẻ em theo pháp luật Việt Nam; về điều tra các vụ án xâm hại trẻ em nói chung, hiếp dâm trẻ em nói riêng theo chức năng của lực lượng CSND. + Khái quát đánh giá tình hình tội phạm và đặc điểm hình sự của tội phạm hiếp dâm trẻ em tại Đồng Nai từ năm 1999 đến năm 2004. + Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động điều tra đối với các vụ án hiếp dâm trẻ em tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. + Dự báo tình hình hoạt động của tội phạm hiếp dâm trẻ em trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. + Đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 4. ĐốI TƯợNG Và PHạM VI NGHIÊN CứU - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em do cơ quan điều tra của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em từ năm 1999 đến năm 2004 tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai từ năm 1999 đến năm 2004. 5. PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU - Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lê nin; các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; các tri thức khoa học của bộ môn luật, tội phạm học, tâm lý học và khoa học điều tra tội phạm. - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. + Phương pháp thống kê so sánh đối chiếu. + Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế. + Phương pháp phân tích, tổng hợp. + Phương pháp chuyên gia. + Phương pháp điều tra xã hội học. 6. ý NGHĩA Lý LUậN Và THựC TIễN - Luận văn là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về hoạt động điều tra, xử lý các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Dự báo có cơ sở khoa học tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em trong thời gian tới và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em ở tỉnh Đồng Nai. 7. ĐIểM MớI CủA LUậN VĂN - Việc nghiên cứu, rút ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ làm giàu thêm kho tàng kinh nghiệm điều tra khám phá các loại tội phạm của lực lượng CAND góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. - Đối với hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của các trường CAND, luận văn sẽ là tài liệu tham khảo sinh động về tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em và công tác điều tra loại tội phạm này ở một tỉnh thuộc tam giác kinh tế khu vực phía Nam của Tổ quốc. 8. Bố CụC CủA luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được cấu trúc thành 3 chương. Chương 1: Nhận thức cơ bản về tội phạm hiếp dâm trẻ em và công tác điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em. Chương 2: Tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em và thực trạng công tác điều tra các vụ án này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 1999 đến năm 2004. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY