Luận văn Đo lường chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ADSL (Slide)

Kết cấu của đề tài nghiên cứu: 1, Tổng quan về đề tài nghiên cứu. 2, Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. 3, Phương pháp nghiên cứu. 4, Phân tích kết quả nghiên cứu. 5, Kết luận và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC