Luận văn Đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần đức nhân Kon Tum

Trong giai ñọan hiện nay ñã có một sựthay ñổi rất lớn vềnhận thức của người quản lý doanh nghiệp ñối với người lao ñộng trong doanh nghiệp. Nếu nhưtrước ñây người lao ñộng ñược xem nhưlà chi phí ñầu vào thì hiện nay người lao ñộng ñược xem nhưtài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết ñịnh sựthành bại của một doanh nghiệp. Nhu cầu của con người và sựthỏa mãn các nhu cầu của con người là một vấn ñề rất ñược quan tâm. Mỗi con người khác nhau thì sẽcó nhu cầu khác nhau và mức ñộ cũng khác nhau, nhưng chúng là những yếu tốtạo nên ñộng cơtrong quá trình làm việc. Nếu chúng ta nhận biết những nhu cầu của họvà có những biện pháp, những chính sách ñểthúc ñẩy, thoảmãn những nhu cầu ñó thì con người sẽlàm việc hiệu quảhơn, năng suất hơn, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Vì thế, ở góc ñộ m ột doanh nghiệp, ban lãnh ñạo công ty rất ý thức tầm quan trọng của việc làm thếnào ñểgiúp cho người lao ñộng ñạt ñược sựthỏa mãn tối ña trong công việc bởi vì theo nhiều nghiên cứu cho thấy nếu người lao ñộng ñược thỏa mãn trong công việc thì họsẽlàm việc hiệu quảhơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp. Qua ñó doanh nghiệp sẽchủ ñộng xây dựng chiến lược phát triển của mình. Cũng từthực tếcủa công ty, trong thời gian gần ñây tình trạng người lao ñộng xin nghỉviệc diễn biến hết sức phức tạp từlao ñộng trực tiếp cho ñến bộphận quản lý. Điều ñó làm cho ban lãnh ñạo công ty hết sức lo lắng. Tuy chưa có cơsởchính thức nhưng ban lãnh ñạo công ty cũng phần nào nhận thức ñược rằng có sựkhông thỏa mãn trong công việc ñối với nhóm người ñã thôi việc. Do ñó, vấn ñềhết sức cấp bách hiện nay của công ty là phải tìm hiểu mức ñộthỏa mãn trong công việc của người lao ñộng ñang làm việc tại công ty ñểbiết ñược người lao ñộng có ñược thỏa mãn không, những yếu tốlàm cho người lao ñộng thỏa mãn cũng nhưcác yếu tốlàm cho họbất mãn. Đó là lý do của việc lựa chọn ñềtài: “ Đo lường mức ñộthỏa mãn của nhân viên tại công ty Cổphần Đức Nhân Kon Tum ” trên cơsở ñó, giúp Công ty có kế hoạch xây dựng thành công chính sách vềnhân sự, nhằm ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của người lao ñộng, ñồng thời xây dựng ñược một môi trường làm việc ñoàn kết, thân thiện, cùng phát triển trong xu thếcạnh tranh, hội nhập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC