Luận văn Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Trong công tác quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển kinh tếxã hội nói chung và quy hoạch phát triển hệ thống ñiện nói riêng, cần thiết phải tính toán xác ñịnh ñược các chỉsốcủa nền kinh tế tại một thời ñiểm trong tương lai và cần thiết phải sử dụng phương pháp dựbáo, mức ñộchính xác của kết quảdựbáo phụthuộc rất nhiều vào việc lựa chọn mô hình và phương pháp dựbáo. Đối với công tác dự báo phụ tải ñiện năng, kết quả dự báo không chính xác, sai lệch quá nhiều vềkhảnăng cung cấp hoặc vềnhu cầu ñiện năng sẽdẫn ñến hậu quảkhông tốt cho nền kinh tế. Nếu ta dự báo phụtải quá thừa so với nhu cầu sửdụng thì phải huy ñộng nguồn lớn hơn mức cần thiết dẫn ñến tăng vốn ñầu tư. Ngược lại nếu dựbáo phụtải quá thấp so với nhu cầu thì sẽkhông ñáp ứng ñược nhu cầu cho các hộtiêu thụ ñiện và làm thiệt hại cho nền kinh tếquốc dân, ảnh hưởng ñến ñời sống và sinh hoạt của nhân dân. Ngày nay ñã có hàng loạt các phương pháp dựbáo ñược ñềxuất và áp dụng tính toán trong các bài toán quy hoạch như: phương pháp tính theo hệsố ñàn hồi, phương pháp ngoại suy theo thời gian, phương pháp tương quan, phương pháp chuyên gia, phương pháp san bằng hàm mũ, phương pháp xác ñịnh toán tửdựbáo tối ưu, phương pháp mạng neuron v.v. Mỗi phương pháp dựbáo nêu trên ñều có những ưu nhược ñiểm và phạm vi sửdụng khác nhau, tùy thuộc vào phạm vi áp dụng, lượng thông tin sẵn có và các ñiều kiện riêng mà lựa chọn phương pháp thích hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC