Luận văn Giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất bằng thuật toán song song meta - Heuristic

Bài toán tối ưu tổhợp là dạng bài toán có ñộphức tạp tính toán cao thuộc lớp NP khó. Sựra ñời của giải thuật Meta-Heuristic ñã giải quyết các bài toán với hiệu quảcao cho kết quảlời giải gần tối ưu nhưhọgiải thuật kiến (Ant Algorithm), giải thuật luyện thép SA (Simulated Annealing), giải thuật di truyền GA (Genetic Algorithm). Với ñộphức tạp tính toán cao của các bài toán tối ưu tổhợp cũng như ñòi hỏi vềmặt thời gian, việc giải các bài toán này với tính chất tuần tựcủa giải thuật sẽgặp phải những vấn ñềvềthời gian thực hiện chương trình, tốc ñộxửlý, khảnăng lưu trữcủa bộnhớ, xửlý dữliệu với quy mô lớn. Kích thước bài toán tăng lên và không gian tìm kiếm càng lớn yêu cầu cần phải song song hóa các giải thuật ñể tăng tốc ñộvà hiệu quảcủa giải thuật. Mục ñích của ñềtài là giải quyết bài toán tìm ñường ñi ngắn nhất bằng thuật toán kiến song song nhằm phát huy sức mạnh của bài toán. Trên cơsở ñó sẽ ñưa ra kết quả ñánh giá hiệu quảcủa thuật toán kiến trên các mô hình song song

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC