Luận văn Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Ởnước ta, vấn ñềchuyển dịch cơcấu kinh tếtrong thời kỳCNH ñã ñược quan tâm từrất lâu. Trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước và các hội nghịchuyên ñềvềCNH nói chung và chuyển dịch cơcấu kinh tếnói riêng ñã ñược ñềcập ởcác mức ñộkhác nhau. Nhất là ñại hội ñại biểu lần thứX của Đảng ñã nêu rõ “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. giải phóng và phát triển mạnh mẽlực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo bước ñột phá vềxây dựng kết cấu hạtầng và chuyển dịch cơcấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, tăng tốc ñộc tăng trưởng kinh tế, sớm ñưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước ñang phát triển có thu nhập thấp”. Đối với mỗi quốc gia, mỗi vùng hay mỗi tỉnh ñều cần thiết phải xác ñịnh một cơcấu kinh tếhợp lý trong ñó xác ñịnh ñúng ñắn mối quan hệ giữa các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế. Các mối quan hệtrên ñược xác lập chặt chẽthểhiện cảsố lượng và chất lượng. Việc xác ñịnh cơcấu kinh tếhợp lý là nhân tốquan trọng thúc ñẩy tăng trưởng và phát triển bền vững nền kinh tế. Ngược lại, tăng trưởng và phát triển kinh tếcó tác ñộng ñến chuyển dịch cơcấu kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC