Luận văn Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định

Phát triển kinh tế được quyết định bởi nhân tố con người nói chung và lực lượng lao động nói riêng, vì tăng trưởng và phát triển kinh tế tùy thuộc trước hết vào năng lực, trí tuệ và ngành nghề của người lao động. Chuyển dịch CCLĐtạo điều kiện đểchuyển dịch cơcấu kinh tế. CCLĐphù hợp sẽthúc đẩy quá trình chuyển dịch cơcấu kinh tế, làm cho nền kinh tếphát triển. Theo tổng điều tra dân sốvà nhà ở1/4/2009, dân sốtrong độtuổi lao động của Bình Định chiếm 57,3% dân số, tuy nhiên CCLĐnhìn chung chưa hợp lý và chất lượng lao động thấp. Sự dịch chuyển CCLĐ tỉnh Bình Định chưa phù hợp với sự chuyển dịch cơcấu kinh tế. Vấn đềcấp thiết đặt ra là phải có giải pháp hợp lý đểchuyển dịch CCLĐtỉnh Bình Định đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tếcủa tỉnh trong thời gian đến. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC