Luận văn Giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010

Trong suốt quá trình đổi mới, bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, Đảng ta luôn khẳng định chủ trương nhất quán phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu. Chủ trương này từng bước được cụ thể hóa trong hàng loạt các văn bản pháp quy như luật Doanh nghiệp, luật khuyến khích đầu tư trong nước các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế Nhà nước luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy tính năng động sáng tạo trong kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và mở rộng các mối quan hệ, liên kết trong kinh doanh; nhằm tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC