Luận văn Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngã

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp tiên tiến, là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với cơchếkinh tếthịtrường. Có thểnói công ty cổphần là hình thức phát triển cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp và tình hình tài chính trong công ty cổphần là phong phú và phức tạp nhất. Một doanh nghiệp phát triển và thành công trong kinh doanh bao giờcũng phải ñi kèm với tình hình tài chính vững mạnh và hiệu quả, bởi lẽ ñể hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp ñạt hiệu quảthì nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt những tín hiệu của thịtrường, xác ñịnh ñúng nhu cầu vềvốn, tìm kiếm và huy ñộng nguồn vốn ñáp ứng kịp thời nhu cầu, và sửdụng vốn hợp lý ñạt hiệu quảcao nhất. Và những ñiều thiết yếu ñó chỉcó ñược trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong khi ñó tại Việt Nam, "khoảng trống về quản trị tài chính" lại là một vấn ñề ñáng báo ñộng khi mà ngoại trừmột sốdoanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài còn lại ñại ña sốdoanh nghiệp ñều chưa hình thành bộphận quản trịtài chính. Do ñó, chức năng quản lý tài chính ñược kiêm nhiệm và không thực sựphát huy ñược vai trò quan trọng của nó. Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Nhà máy Đường Nam Quảng Ngãi. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, ngày nay Công ty Cổphần Đường Quảng Ngãi trởthành một trong những trung tâm chếbiến ñường và các sản phẩm sau ñường lớn trong cảnước và là ñơn vị chiếm gần 2/3 giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2009, Công ty chuyển sang hoạt ñộng theo loại hình công ty cổ phần không còn vốn Nhà nước. Đây là sự kiện ñánh dấu bước ngoặt mới của Công ty, ñểcó thể ổn ñịnh và phát triển một cách vững chắc trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt thì tài chính doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực rất quan trọng và cần ñược doanh nghiệp quan tâm. Đòi hỏi các quyết ñịnh quản trịdoanh nghiệp phải dựa trên các nguyên lý và tín hiệu thịtrường. Việc vận dụng các lý thuyết quản trịhiện ñại, ñặc biệt là các lý thuyết vềquản trịtài chính vào thực tiễn hoạt ñộng của doanh nghiệp là ñiều bức thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC