Luận văn Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt - Hàn

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt của công tác quản lý doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo trong việc thực hiện công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động, Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Việt –Hàn đã phát huy và khai thác tốt nhất những nguồn lực hiện có, từng bước khắc phục được những khó khăn, thách thức trước mắt cũng như về lâu dài. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế nhất định, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua tìm hiểu, nghiên cứu tình hình, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt -Hàn”làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC