Luận văn Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3r trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Bảo vệ môi trường ñểphát triển bền vững hiện ñang là vấn ñềcấp bách cho mỗi quốc gia, vùng lãnh thổtrên toàn thếgiới, ñặc biệt ñối với Quốc gia ñang phát triển nhưViệt Nam. Cùng với sựphát triển của ñất nước, các ñô thịkhông ngừng gia tăng dân số, bộmặt ñất nước ñược ñổi mới. Song, lượng chất thải ngày một phát sinh nhiều, khó quản lý, nhất là chất thải rắn ñô thị. Đây cũng là nguồn gốc chính gây ô nhiễm môi trường, làm phát sinh và lan truyền các dịch bệnh, ảnh hưởng xấu ñến chất lượng cuộc sống, văn minh ñô thị. Thành phố Đà Nẵng ñang trên ñà phát triển vượt bậc, tốc ñộ tăng trưởng kinh tếbình quân cao nhất so với các ñô thịlớn trên cả nước. Chủ trương xây dựng “Thành phố Môi trường” ñang ñược Thành phố ñặc biệt quan tâm. Các quận, huyện trên ñịa bàn Thành phố ñang bắt ñầu triển khai ñềán quận, huyện môi trường. Tuy vậy, công tác quản lý chất thải rắn ñô thịtrên ñịa bàn các quận, huyện cũng gặp phải một sốvấn ñềnhư: không có biện pháp kiểm soát lượng thải bỏ chất thải rắn trong khi việc thu gom, vận chuyển và xửlý chưa thực sựphù hợp cho từng loại chất thải.Tất cả các loại chất thải ñược trộn lẫn và thu gom chung ñã dẫn ñến việc gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển, xửlý, như: (1) Tốn diện tích ñất rất lớn ñểchôn rác; (2) Gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường sống cho dân chúng sống cạnh bãi chôn lấp rác; (3) Phát sinh một lượng nước rỉrác rất lớn làm ô nhiễm chất lượng nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí.; (4) Bãi chôn lấp rác tồn tại lâu dài là mối hiểm họa vềmôi trường của khu vực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC