Luận văn Giải pháp quy hoạch mạng đô thị ở Việt Nam (man-E)

Mạng ñô thịMAN-E phát triển do nhu cầu kết nối với dạng dữ liệu data bùng nổ sau khi ñã có mạng PSTN với chuyển mạch và truyền dẫn kiểu kênh (trên kênh thời gian) và mạng Internet với chuyển mạch gói và truyền dẫn gói IP, ATM. Người ta ngày càng ít dùng mạng thoại kênh PSTN do dịch vụtrên PSTN không phát triển ởViệt Nam (Không giống như ởcác nước khác, xuất phát từmục tiêu triển khai mạng chỉlà phục vụlãnh ñạo Đảng và Nhà nước là chính) thêm nữa là thoại di ñộng ngày một rẻ ñi nhanh chóng. Mạng Internet Việt Nam ñã phát triển khai bước ñầu trên công nghệATM cảvềchuyển mạch và kênh truyền dẫn. Nay nhu cầu kết nối dữliệu thực sựbùng nổ: + Vào mạng Internet nhiều hơn gấp bội so với sửdụng thoại. + Hạtầng chuyển mạch và truyền dẫn gói sửdụng chung trên nền IP cho mọi loại hình mạng thoại, data, Media (hạtầng chung). + Phát triển các dịch vụMedia qua mạng data là xu hướng tất y ếu của xã hội: Smart iphone, 3G, và Wifi, laptop wifi, Tivi internet, sựra ñời của Tổng công ty Media trong Tập ñoàn Bưu chính viễn thông, Vì vậy mạng MAN-E ra ñời và phát triển ñáp ứng nhu cầu phát triển viễn thông của thời ñại. Tuy nhiên các giải pháp kỹthuật phải là phát triển hợp lý, không yêu cầu loại bỏhẳn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC