Luận văn Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu Để đất nước ta ngày càng lớn mạnh, thực hiện bằng được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại và để sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phải năng động, sáng tạo nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Một trong những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện được mục tiêu trên là phải thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các KCN, KCX, góp phần xây dựng cho bằng được nền tảng của một nước công nghiệp. Bởi vì KCN, với việc tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và áp dụng mô hình quản lý đặc biệt, là một hình thức sản xuất công nghiệp hiện đại, có hiệu quả, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước và là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước. Phát triển KCN đã mang lại bước phát triển mới vượt bậc của công nghiệp nước ta, tăng khả năng thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất tăng nguồn hàng xuất khẩu, tạo việc làm và từng bước phát triển công nghiệp theo quy hoạch, tránh tự phát, phân tán, tiết kiệm đất, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư phát triển hạ tầng, hạn chế ô nhiễm do chất thải công nghiệp gây ra, làm cơ sở cho phát triển các đô thị công nghiệp, phân bố hợp lý lực lượng sản xuất và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. Nghệ An là một tỉnh có nhiều lợi thế đầu tư phát triển nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tỉnh Nghệ An đã chọn quy hoạch và phát triển KCN là mô hình phát triển trọng điểm kinh tế của địa phương và đã có nhiều chủ trương, cơ chế chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, cởi mở. Đặc biệt những năm gần đây tỉnh đã có những chính sách và cơ chế mạnh để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư như hỗ trợ đền bù giải phóng và san lấp mặt bằng, hỗ trợ hạ tầng trong và ngoài hàng rào dự án, đào tạo lao động. đã có tác dụng rất lớn thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước, ngoài nước đầu tư vào các KCN, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, làm thay đổi hẳn cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Tỉnh, chưa xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và chưa đáp ứng được mong muốn của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Để sớm trở thành Tỉnh công nghiệp, cùng cả nước vững bước tiến lên trong thời kỳ CNH, HĐH. Nghệ An cần phải xem xét lại toàn bộ công tác phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN trong thời gian qua, tìm ra những nguyên nhân yếu kém, trên cơ sở đó có những giải pháp phù hợp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN. Từ trước đến nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu về công tác phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An. Xuất phát từ những nhận như trên, tôi chọn đề tài "Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An" làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế. Hy vọng sẽ góp phần nhất định vào việc giải quyết những vấn đề cơ bản và cấp bách trong việc phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An. 2. Mục tiêu của đề tài Hệ thống hoá các vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về phát triển KCN, thu hút đầu tư vào các KCN. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN, phân tích những nguyên nhân của những tồn tại cũng như chỉ ra các vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện và phát triển các KCN, tăng cường hiệu quả của công tác thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An. Đưa ra các quan điểm, phương hướng và các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và phát triển các KCN và nâng cao khả năng thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các KCN và công tác thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An. - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có tham chiếu, so sánh với một số địa phương điển hình, vùng Bắc Trung bộ và cả nước. + Thời gian: Giai đoạn 1996 - 2005. 4. Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, kết hợp lôgíc với lịch sử, phân tích và tổng hợp để xây dựng các luận cứ cho từng vấn đề. Kết hợp phương pháp thống kê, phương pháp trừu tượng hoá, phương pháp phân tích tổng hợp, xử lý số liệu, so sánh để khái quát thành những luận điểm có căn cứ lý luận và thực tiễn. Tác giả cũng kế thừa, sử dụng các kết quả nghiên cứu đã có, bổ sung và phát triển những căn cứ khoa học mới theo thực tiễn nghiên cứu của đề tài. 5. Những đóng góp của luận văn - Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển KCN, phân tích vai trò của KCN trong hoạt động đầu tư phát triển. - Phân tích, đánh giá về thực trạng phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An. Phân tích những nguyên nhân của những tồn tại cũng như chỉ ra các vấn đề cần giải quyết để hoàn thiện và phát triển các KCN. - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN Nghệ An. 6. Kết cấu của luận văn Tên luận văn: "Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Nghệ An". Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thu hút đầu tư vào các KCN Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN ở tỉnh Nghệ An

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC