Luận văn Giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Nằm trong chiến lược phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được thành lập và phát triển với mục tiêu tận dụng được lợi thế của vùng để làm đầu tầu cho phát triển kinh tế xã hội của cả nước theo mô hình các cực tăng trưởng. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa thực hiện lấy công nghiệp làm ngành phát triển chính, thúc đẩy các ngành khác phát triển từ đó phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với lợi thế đặc thù của mình đã lựa chọn trong số các ngành công nghiệp những ngành mà vùng có lợi thế nhất để tập trung cho phát triển, gọi là các ngành công nghiệp chủ yếu. Trong thời gian qua, sự phát triển mới chỉ gần chục năm của vùng, chính sách tập trung phát triển cho các ngành công nghiệp chủ yếu đã thể hiện là một bước đi đúng đắn trong mong muốn phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, làm một cực tăng trưởng có tác dụng lan tỏa tới toàn nền kinh tế của vùng. Nhưng bện cạnh đó không phải không tồn tại những bất cập, thiếu hợp lý của quá trình phát triển. Việt Nam đã bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế về mọi mặt của nền kinh tế và sắp bước sang giai đoạn chiến lược phát triển mới, giai đoạn 2010-2020 nên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cần phải xem xét lại một cách đúng đắn quá trình phát triển của mình để từ đó có những giải pháp nhằm điều chỉnh ngay, hợp lý, thúc đẩy các ngành cho giai đoạn phát triển sau đạt hiệu quả hơn. Do vậy việc nghiên cứu hệ thống các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là việc nghiên cứu một động lực của sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng cần phải được thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc. Với mục đích như vậy tác giả xin chọn đề tài luận văn là: “Giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” làm đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tất cả các mặt của các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong giai đoạn phát triển vừa qua và trong giai đoạn phát triển sắp tới. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu với việc áp dụng một số phương pháp nghiên cứu như: - Phương pháp phân tích – tổng hợp. - Phương pháp hệ thống mô tả. - Phương pháp hệ thống hóa. - Phương pháp suy luận logic. Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu như vậy, nội dụng của đề tài được chia làm 3 chương, cụ thể như sau: - Chương I: Sự cần thiết phải thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. - Chương II: Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong thời gian qua. - Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC