Luận văn Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay kinh tế hộ gia đình tại NHNo&PTNT huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương

Phát triển kinh tếlà mục tiêu cho tất cảcác quốc gia trên thếgiới trong đó có Việt Nam. Với chủtrương đổi mới chuyển từcơchếkếhoạch hoá tập trung sang cơchếthịtrường có sự điều tiết của Nhà nước, nền kinh tếcủa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên đểhoàn thành công cuộc CNH- HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đã đềra chúng ta còn rất nhiều thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu vềvốn cho đầu tưvà phát triển. Kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tếtrong nước là hệthống Ngân hàng. Do đó muốn thu hút được nhiều vốn trước hết phải làm tốt công tác tín dụng. Trong nền kinh tếnước ta hiện nay, nền kinh tếhộsản xuất chiếm vịtrí vô cùng quan trọng, đểmởrộng quy mô và đổi mới trang thiết bịcũng như tham gia vào các quan hệkinh tếkhác, thì hộsản xuất đều cần vốn và tín dụng Ngân hàng chính là nguồn cung cấp vốn đáp ứng nhu cầu đó. Là một Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam đã góp phần quan trọng trong sựnghiệp phát triển kinh tếnói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta nói riêng, mởra quan hệtín dụng trực tiếp với hộsản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộsản xuất đểkhông ngừng phát triển kinh tế, nâng cao dời sống nhân dân, có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp của NHNo&PTNThuyện Kinh Môn, một trong những chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNTtỉnh Hải Dương. Xuất phát từnhững luận cứvà thực tếqua khảo sát cho vay vốn đến từng hộsản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương cùng với sựhướng dẫn của TS Nguyễn Võ Ngoạn, em mạnh dạn chọn đềtài "Giải pháp nâng cao hiệu quảcho vay đối với hộsản xuất ởNgân hàng nông nghiệp huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương" nhằm mục đích tìm ra những giải pháp đểmởrộng đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn cho việc phát triển kinh tếxã hội toàn địa bàn huyện. Bài luận văn gồm 3 chương : Chương I: Hộsản xuất và vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tếhộ. Chương II: Thực trạng cho vay hộsản xuất tại NHNo&PTNT huyện Kinh Môn trong thời gian qua. Chương III: Những giải pháp và kiến nghịnhằm thúc đẩy mởrộng cho vay kinh tếhộgia đình tại NHNo&PTNT huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC