Luận văn Giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

Giao thông vận tải giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời đại hiện nay. Hệ thống GTVT được ví như là bộ xương sống của nền kinh tế , là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng , luôn “đi trước , mở đường” cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương và của đất nước . Một đất nước có tốc độ phát triển kinh tế- xã hội cao thì không thể phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của GTVT. Nó là cầu nối giúp các nước trên thế giới phát huy được tiềm năng, nội lực và hòa nhập với nền kinh tế để giao lưu, học hỏi. Do đó GTVT là bộ phận không thể thiếu trong kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động kinh tế và nhu cầu vận chuyển của con người đòi hỏi mọi quốc gia trên thế giới đều phải tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông hoàn chỉnh, hiện đại để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Việt Nam đang trong thời kỳ CNH, HĐH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn chỉnh và đồng bộ. Trong đó hạ tầng giao thông là bản lề quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và là cầu nối giúp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC