Luận văn Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 10

Công ty Sông Đà 10 đuợc thành lập trong thời kì nền kinh tế đang dần chuyển mình sang một thời đại mới đó là nền kinh tế thị trưòng,việc xây dựng và phát triển có nhiều khó khăn, ngoài những khó khăn chung còn tồn tại những bất cập riêng,đó là : Tổ chức bộ máy chưa hoàn chỉnh,cơ sở vật chất còn nghèo nàn,chưa đồng bộ cho sản xuất và thi công những công trình lớn.Số lượng lao động còn ít,một số chưa đáp ứng đủ nhu cầu về nghiệp vụ, không những khó phát triển còn gây cản trở trong quá trình hoạt động .Ngoài ra lúc mới thành lập công ty chưa có chỗ đứng nên việc vay vốn phát triển kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC