Luận văn Hệ thống thông tin phân tán quản lí học sinh-Sinh viên tại trường cao đẳng nghề Quy Nhơn

Thuật ngữ Hệ phân tán (Distributed System) đã trở nên quen thuộc với những ngƣời làm công tác tin học. Việc ứng dụng hệ tin học phân tán vào các lĩnh vực đời sống xã hội, vào các ngành kinh doanh, hàng không, đƣờng sắt, viễn thông, thƣơng mại điện tử, ngành giáo dục.ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, nƣớc ta đã và đang có rất nhiều nghiên cứu nhằm phát triển và hoàn thiện các hệ thống dữ liệu phân tán, để phát triển các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong các nghiên cứu đó là xây dựng hệ thống thông tin phân tán quản lý học sinh-sinh viên trong các trƣờng cao đẳng. Việc quản lý học sinh-sinh viên tốt thì nhà trƣờng phát triển tốt, hệ thống đào tạo thực hiện tốt, chẳng hạn nhƣ: hiệu quả đào tạo cao, có tính mềm dẻo và khả năng thích ứng cao, hiệu quả về mặt quản lý. Tuy nhiên, khi áp dụng phƣơng pháp quản lý nhƣ hiện nay cần phải đầu tƣ nhiều thiết bị máy tính, cần đội ngũ cán bộ lớn ( 11 ngƣời/phòng CT HSSV ), với số lƣợng học sinh sinh viên đến trƣờng học ngày càng đông thì công việc quản lý học sinh sinh viên của nhà trƣờng tăng lên rất lớn, nếu nhƣ theo phƣơng pháp quản lí mỗi ngƣời quản lí theo một nghề ( Ở trƣờng đào tạo 7 nghề ) thì phải có 7 ngƣời quản lí hồ sơ và các chế độ chính sách cho các nghề thì không khoa học tí nào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC