Luận văn Hiện trạng quản lý nước thải tại các nhà máy tuyển luyện vàng - Nghiên cứu, đề xuất cho nhà máy đaksa, tỉnh Quảng Nam

Trong những năm vừa qua, ngành công nghiệp khai khoáng nói chung và ngành công nghiệp khai thác vàng nói riêng ñã phát triển một cách nhanh chóng, chiếm giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tếquốc dân. Sựphát triển của ngành công nghiệp khai thác vàng ñã góp phần nâng cao sản lượng vàng thương mại cũng nhưnguồn dựtrữcủa quốc gia, ñồng thời tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao ñộng, góp phần ổn ñịnh an sinh xã hội. Song, bên cạnh những lợi ích ñã ñạt ñược thì môi trường tự nhiên cũng ñang phải gánh chịu nhiều tác ñộng tiêu cực từchất thải của quá trình khai thác và chếbiến vàng gây ra. Hiện nay ởnhiều tỉnh thành của Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải từhoạt ñộng khai thác vàng ñang là vấn ñềnan giải và ñược ñặt trong tình trạng báo ñộng. Riêng trên ñịa bản tỉnh Quảng Nam, tình trạng ô nhiêm môi trường trong khai thác vàng ñang là vấn ñề"nóng" của tỉnh; hàng loạt những tranh cãi, khiếu kiện của người dân ñịa phương vềvấn ñềchất luợng nuớc thải, ô nhiễm môi trường và hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông suối ñược cho rằng nguyên nhân là từchất thải của các nhà máy tuyển luyện vàng; nạn khai thác vàng trái phép diễn ra bừa bãi ởnhiều nơi, chất thải từ hoạt ñộng khai thác chế biến vàng không ñược thu gom xử lý mà ñược thải trực tiếp ra sông suối gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng ñến sức khỏe con người và sinh vật thủy sinh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC