Luận văn Hiện trạng sử dụng lao động trong ngành công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Bước sang thế ky XXI, nền kinh tế thế giới biến đổi sâu sắc do tác động mạnh me của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại . Vai trò to lớn của nền kinh tế tri thức , xu thế toàn c ầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế làm cho việc phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia chủ yếu trên nền tảng trí tuệ của con người, khác với trước đây là dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là một quốc gia có dân số đông , lực lượng lao động đồi dào . Gần đây, tốc độ tăng lao động hàng nă m khoảng 1,1 triệu lao động/năm. Lực lượng lao động đông về số lượng nhưng hạn chế về chất lượng, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất. Nhận thức xu hướng phát triển nền kinh tế – xã hội thế giới và dựa vào tình hình thực tế của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước , Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đưa ra quan điểm “lây viêc phat huy nguôn lưc con ngươi lam yêu tô cơ ban cho sư phat triên nhanh va bên vưng ”, trong đó “nguôn lao đông y nghia quan trong va quyêt đinh trong qua trinh công nghiêp hoa, hiên đai hoa ơ nươc ta ”. Đó cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế nước ngoài tại Việt Nam: “Phat triên công nghiêp Viêt Nam không nên dưa nhiêu vao tai nguyên thiên nhiên ma nên dưa vao nhiêu vao nguôn lưc con ngươi”. Trong đó, lực lượng lao động là bộ phận quan trọng nhất đối với nguồn lực , có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tăng trưởng và phát triển công nghiệp cũng như phát triển kinh tế– xã hội của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC