Luận văn Hoạch định chiến lược cho tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (vneco)

Tổng công ty cổ phần xây dựng ñiện Việt Nam (VNECO) tiền thân là công ty Nhà nước, hoạt ñộng chủyếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình ñiện, ñến nay VNECO ñã chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng thành Công ty cổphần hoạt ñộng theo mô hình công ty mẹ- công ty con. Tuy nhiên, sau cổphần hoá thì mục tiêu, chiến lược, chức năng quản lý và cơ chế ñiều hành các hoạt ñộng của Công ty có những thay ñổi lớn so với trước. Đây là một khó khăn cho các nhà quản lý của Công ty. Đểtồn tại và phát triển, buộc tổchức phải hoạch ñịnh cho mình một chiến lược phù hợp với nguồn lực, nhằm tạo dựng một lợi thế cạnh tranh bền vững cho tổchức. Với ý nghĩa ñó, tác giảchọn ñềtài “Hoạch ñịnh chiến lược cho Tổng công ty cổphần xây dựng ñiện Việt Nam (VNECO)” làm ñềtài luận văn thạc sĩkinh tếcủa mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC