Luận văn Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong lịch sử tồn tại của bất kì một quốc gia nào trên thế giới, việc phát triển kinh tế luôn là vấn đề phải quan tâm. Nó cũng là mục tiêu của các quốc gia để tạo một nền kinh tế vững mạnh, kéo theo sự ổn định về chính trị, lành mạnh về văn hoá, xã hội. Quá trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam, sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, việc xác định những chính sách phát triển cụ thể là vấn đề rất quan trọng. Một là, khi Việt Nam đang đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc lựa chọn một số chính sách phát triển kinh tế thích hợp càng cần thiết. Trong bối cảnh đó sự hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam có ý nghĩa nhiều mặt. Một trong những ý nghĩa tích cực là thị trường chứng khoán sẽ đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả quá trình cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện luật Doanh nghiệp mới. Ngược lại sự chuyển đổi và phát triển các Doanh nghiệp sẽ là lợi thế để tạo ra các “hàng hoá” cho thị trường chứng khoán (TTCK). Trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi Nhà nước ta có chủ trương tạo lập TTCK ở Việt Nam. TTCK trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng, ngày càng có nhiều người quan tâm đến. Nhà nước ta, kể cả các Doanh nghiệp đã và đang cổ phần hoá, việc huy động vốn để phát triển là vấn đề được quan tâm sâu sắc. Vì thế việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam là thực sự cần thiết. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là để tìm hiểu những kiến thức về TTCK, xem xét thực trạng quá trình phát triển TTCK ở Việt Nam từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện những điều kiện cần thiết để phát triển TTCK ở nước ta. Trong thời kì phôi thai của sự phát triển TTCK Việt Nam, mặc dù có rất nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu về vấn đề này song TTCK Việt Nam chưa thực sự phát triển nên việc nghiên cứu làm đề tài: “Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam” sẽ có nhiều sai sót và chưa đầy đủ. Em rất mong được sự đóng góp chân thành ý kiến của các thầy giáo để luận văn tốt nghiệp Đại học này được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC