Luận văn Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống Ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế. Hệ thống Ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả, kích thích tăng trưởng một cách bền vững. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày một phức tạp. Đối với hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, kể từ khi chuyển qua cơ chế thị trường, đã từng bước lớn mạnh và thu được những thành tựu quan trọng; nhưng cũng trong quá trình đổi mới, hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam đã vấp phải những rủi ro gây tổn thất nặng nề. Một trong những rủi ro đó là rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Trong hàng thập kỉ qua, thế giới đã phát triển những công cụ hữu ích nhằm mục đích hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM bởi lẽ đây là hoạt động cơ bản chủ yếu của Ngân hàng cũng đồng thời là hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro. Trong các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, chấm điểm tín dụng là công cụ được phát triển rộng rãi trên thế giới và các NHTM Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các mô hình chấm điểm để ứng dụng nó trong hoạt động phân tích và thẩm định tín dụng. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng đối với NHTM hiện nay, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I – Ngân hàng Công Thương Việt Nam.” Trong phạm vi của luận văn tốt nghiệp, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu vào nội dung hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng của Sở Giao Dịch I đối với các khách hàng là các doanh nghiệp. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác chấm điểm tín dụng. Chương 2: Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC