Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần và tư vấn đầu tư và kiểm định Xây Dựng

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế , tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển của các ngành sản xuất khác. Sản phẩm xây lắp vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa mang ý nghĩa về văn hoá và xã hội do đó hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp không chỉ là vấn đề quan tâm của bản thân doanh nghiệp mà nó còn mang tính chất xã hội. Với đặc điểm đặc thù của ngành xây dựng cơ bản là có vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài, , kết cấu phức tạp nên những thông tin cung cấp cho các nhà quản lý phải đảm bảo chính xác, kịp thời để có thể ra các quyết định đúng đắn không ngừng nâng cao uy tín, khả năng của doanh nghiệp trong đó cần đặc biệt chú trọng tới các thông tin về chi phí, giá thành sản phẩm. Chỉ có như vậy mới đưa ra được những biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xây dựng số 8 – Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư & Kiểm định xây dựng , em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư & Kiểm định xây dựng” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình. Kết cấu của Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về hạch toán CPSX và tínhgiá thành sản phẩm xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư & Kiểm định xây dựng . Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư & Kiểm định xây dựng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC