Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần phân phối máy tính VietPC chi nhánh Thanh Hóa

Trong nền kinh tế thị trường, Doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối, lưu thông hàng hoá, thúc đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của Doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kỳ T-H-T’ hay nói cách khác nó bao gồm 2 giai đoạn mua và bán hàng hoá. Như vậy trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là hoạt động cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các hoạt động khác. Các chu kỳ kinh doanh chỉ diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi khâu tiêu thụ được tổ chức tốt nhằm tăng nhanh tốc độ quay của vốn, tăng cường khả năng sinh lời. Trong môi trường kinh doanh hiện nay, khi mà Nhà nước ta đã mở cửa nền kinh tế thì cạnh tranh không chỉ diễn ra với các doanh nghiệp trong nước mà còn là với các hãng nước ngoài. Để có thể đứng vững được thì các Doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt công tác bán hàng, chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt được cơ hội tốt, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Những biến đổi thực sự trong cơ chế quản lý kinh tế đã khẳng định vai trò,vị trí của thông tin kế toán nói chung, thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng trong việc quản trị doanh nghiệp. Nó giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, biết được doanh thu và kết quả tiêu thụ của từng loại mặt hàng trong kỳ, xác định được lợi nhuận của doanh nghiệp.Từ đó có thể có những sách lược phù hợp giúp doanh nghiệp mình có thể đứng vững và ngày càng phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần phân phối máy tính VietPC- Chi nhánh Thanh Hoá em đã chọn đề tài : "Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần phân phối máy tính VietPC- Chi nhánh Thanh Hoá ". Mục tiêu của luận văn này là vận dụng lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả vào nghiên cứu thực tế tại chi nhánh VietPC Thanh Hoá từ đó đưa ra một số góp ý nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Kết cấu của cuốn luận văn này gồm 3 phần: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại. Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh VietPC Thanh Hoá. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh VietPC Thanh Hoá .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC