Luận văn Hoàn thiện hệ thống ngữ vựng tiếng hrê ứng dụng xây dựng từ điển hrê – Việt và việt – Hrê

Cộng ñồng dân tộc thiểu sốtỉnh Quảng Ngãi sống tập trung chủyếu ở330 thôn của 63 xã thuộc 6 huyện miền núi và 16 xã miền núi thuộc 6 huyện ñồng bằng. Dân số khoảng 284.770 người, dân tộc thiểu số chiếm 53,42% dân sốtrên ñịa bàn và chiếm 11,83% dân sốtoàn tỉnh; trong ñó dân tộc H’re khoảng 110.000 người; dân tộc Cor khoảng 28.000 người, dân tộc Cadong khoảng 16.000 người, dân tộc khác khoảng 300 người. Tộc người thiểu sốHrê sửdụng ngữhệNam Á, hiện sống chủyếu ở các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi và huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Tiếng Hrê không có chữviết truyền thống và chưa ñược latinh hoá chính thức trong thời gian vừa qua. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một sốcán bộngười Kinh và người Hrê ñã có một sốcốgắng latinh hóa văn bản tiếng Hrê ñểlàm tài liệu tuyên truyền và dạy chữnhưng quá trình này ñến nay chưa có kết quảchính thức, hoàn chỉnh và có hệthống. Ởmiền Nam dưới chế ñộcũ, từnăm 1958 ñến 1971, Viện ngôn Ngữ học Mùa hè (Summer Institute of Linguistics -SIL) của Mỹ ñã cửmột số nhà khoa học ñến nghiên cứu các ngôn ngữ thiểu sốphía Nam vì những mục ñích riêng, trong ñó có tiếng Hrê. Trên cơsở ñó ñã có một sốsản phẩm vềphương án chữviết, vềngữpháp và từvựng ñược sử dụng nhưng cũng chưa chính thức. Hiện nay, tiếng Hrê ñược phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi và ñài truyền thanh các huyện miền núi. Văn bản tiếng Hrê dạng viết vẫn là phương án tạm thời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC