Luận văn Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại thu nhập chủyếu cho các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển nói riêng. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quảcủa rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thường rất năng nề: tăng thêm chi phí của ngân hàng, giảm thu nhập, làm xấu đi tình hình tài chính và uy tín của ngân hàng Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thểtránh khỏi, nó tồn tại khách quan cùng với sựtồn tài của hoạt động tín dụng và xẩy ra do các nguyên nhân chủ quan cũng nhưkhách quan. Vì vậy, mỗi ngân hàng cần phải xây dựng cho mình một chính sách quản trịrủi ro tín dụng, nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận tương ứng với mức rủi ro chấp nhận được. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của BIDV đạt được những thành tựu không nhỏ đóng góp vào sựphát triển chung của nền kinh tế đất nước. BIDV đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷlệtăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu quả của các hoạt động tín dụng. Quy trình tín dụng được thực hiện gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, tỷlệnợquá hạn, nợxấu trong tổng dưnợcủa các BIDV vẫn còn ởmức cao hơn so với nhiều Ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. Hệthống thông tin tín dụng của BIDV vẫn còn yếu, thông tin vềkhác hàng vay vốn không được lưu trữ đầy đủ, kịp thời và liên tục. Việc phân tích, đánh giá rủi ro khách hàng còn nhiều bất cập, chưa hỗtrợhiệu quảcho việc ra quyết định cho vay và thu hồi nợ. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quản trịrủi ro tín dụng chưa được thực hiện tốt; Rủi ro tín dụng chưa được xác định, đo lường, đánh giá và kiểm soát một cách chặt chẽ, chưa phù hợp với thông lệquốc tếvà yêu cầu hội nhập. Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quảvà bền vững, gần đây, BIDV đã xây dựng và áp dụng hệthống xếp hạng tín dụng nội bô, cụthểlà hệ thống xếp hạng khách hàng vay vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC