Luận văn Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương (HDL)

Nền kinh tế thế giới đã và đang bước vào thế kỷ XXI, kỷ nguyên của hội nhập và phát triển. Sự phồn thịnh của một quốc gia phải được gắn liền với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, không một quốc gia nào tự khép mình độc lập với nền kinh tế thế giới mà lại có thể phát triển mạnh mẽ được, đó là qui luật chung của nền kinh tế hiện nay. Để làm cho quốc gia giàu mạnh hơn nữa thì kinh doanh mua bán trao đổi hàng hóa, đầu tư phát triển giữa các quốc gia là hoạt động kinh doanh quan trọng bậc nhất. Nhiều nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, trở nên giàu có là nhờ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu có hiệu quả. Các quốc gia đó đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trên cơ sở thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia, xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu máy móc thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nền kinh tế của nước ta cũng không nằm ngoài xu thế đó, cùng với việc năm 2007 nước ta trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện xuất nhập khẩu với các nước trên thế giới. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. Từ khi hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh thì quá trình vận tải giao nhận cũng phát triển mạnh mẽ và ngày khẳng định được tầm quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển các hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu ở nước ta có một ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tích lũy ngoại tệ, làm đơn giản hóa chứng từ, thủ tục thương mại, hải quan và các thủ tục pháp lý khác, tạo điều kiện làm cho sức cạnh tranh hàng hóa ở nước ta trên thị trường quốc tế tăng đáng kể, đẩy mạnh tốc độ giao lưu hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trên thế giới, góp phần làm cho đất nước phát triển nhịp nhàng, cân đối. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giao nhận hàng hóa trong trao dổi mau bán hàng hóa xuất nhập khẩu cùng với những kiến thức đã học ở trường kêt hợp với thời gian tìm hiểu tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng container tại Công ty cổ phần giao nhận kho vận Hải Dương(HDL)”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC