Luận văn Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh

Xƣơng đƣợc coi nhƣ hình dạng cơ bản của đối tƣợng với số ít các điểm ảnh cơ bản và nó là cách biểu diễn đối tƣợng một cách cô đọng. Nó thƣờng đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nhƣ đồ họa máy tính, tra cứu ảnh, nhận dạng ký tự. Các thuật toán tìm xƣơng thƣờng gặp phải vấn đề tạo ra xƣơng có gai nên làm ảnh hƣởng tới độ chính xác. Đề tài trình bày kỹ thuật cắt tỉa xƣơng của ảnh để làm mịn xƣơng. Đồ án bao gồm các chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan về xử lý ảnh. Chƣơng 2: Xƣơng và các kỹ thuật tìm xƣơng Chƣơng 3: Kỹ thuật cắt tỉa xƣơng của ảnh. Chƣơng 4: Kết quả thực ngiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC