Luận văn Khảo nghiệm một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina Platensis

Ngày nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, việc tìm ra nguồn nguyên liệu vừa rẻ tiền mà chất lƣợng không còn là trở ngại lớn nữa. Cũng nhƣ vậy, thực phẩm dành cho ngƣời dần đƣợc thay thế bởi thực phẩm chứ c năng. Có thể nói trong những năm gần đây, việc nghiên cứu tìm và khai thác các loại nguyên liệu nâng cao giá trị dinh dƣỡng bổ sung vào thực phẩm ngày càng đƣợc quan tâm nhiều hơn. Spirulina platensis cũng là một trong những mối quan tâm đó. Ngƣời ta nghiên cứu về Spirulina platensis rất nhiều, không những vì chúng có giá trị dinh dƣỡng cao mà còn bởi chúng có nhiều tác dụng trong cả y lẫn sinh học. Theo Prescott, Gorrunov và cộng sự (1969) cho rằng, trong tƣơng lai y dƣợc và những sự tìm kiếm trong y dƣợc, bao gồm cả việc nghiên cứu và thí nghiệm các tảo có thể kể ra nhƣ việc tìm kiếm thuốc chữa ung thƣ, dị ứng, tảo tiết chất kháng sinh có thể thay thế cho Penixilin. Trong tƣơng lai sẽ có môn chữa bệnh dùng tảo (Algotherapia hay Phycotherapia) (trích dẫn bởi Nguyễn Văn Tuyên, 2003). Việc tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ đƣợc chất lƣợng tốt qui mô phòng thí nghiệm sẽ là hƣớng mở áp dụng cho qui mô sản xuất công nghiệp, đồng thời có thể xác định đƣợc ảnh hƣởng của các thành phần dinh dƣỡng cho sự phát triển tốt hơn của tảo. Xuất phát từ những yêu cầu đó, chúng tôi thực hiện đề tài :” Khảo sát một số phƣơng pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC