Luận văn Khảo sát năng lực trí tuệ của học sinh lớp 5 tại thị xã Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước năm học 2005 – 2006

Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học – kỹ thuật, xã hội đòi hỏi ngày càng cao về trình độ và khả năng của con người. Trước tình hình đó, giáo dục Việt Nam đang đặt ra một yêu cầu quan trọng là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Vì thế, có thể nói rằng phát triển trí tuệ và làm sao nâng cao năng lực trí tuệ cho con người là việc làm trọng yếu, vì trí tuệ con người là nguồn vốn quý nhất trong mọi nguồn vốn – là bộ phận trung tâm làm nên chất lượng và sức mạnh ngày càng tăng của cuộc sống con người và chính nguồn lực trí tuệ đã tạo ra tiềm lực phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của cả nhân loại. Trí tuệ là tài sản vô giá mà mỗi quốc gia và toàn nhân loại đều phải quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng, phát triển và tìm cách phát huy có hiệu quả trên con đường phát triển ngày càng văn minh tiến bộ của mình. Do vậy, phát triển trí tuệ và làm sao nâng cao năng lực trí tuệ cho con người mà đặc biệt là học sinh nhỏ tuổi (tuổi TH) – chủ nhân tương lai của đất nước là vấn đề cấp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC