Luận văn Khảo sát ngôn ngữ bảng hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

Quy ước trình bày: Bảng hiệu được phân làm hai loại: bảng hiệu không có thành phần bằng tiếng nước ngoài và bảng hiệu có thành phần bằng tiếng nước ngoài. Trong mỗi loại chia làm 4 loại nhỏ thuộc 4 kiểu cấu trúc: 1. Cấu trúc đầy đủ 2. Cấu trúc có tên cơ quan, tổ chức và phần chú thích 3. Cấu trúc có tên cơ quan, tổ chức và cơ quan chủ quản 4. Cấu trúc chỉ có tên cơ quan tổ chức Mỗi loại trong 4 loại cấu trúc trên lại được chia thành các loại nhỏ hơn dựa trên các tiêu chí về vị trí của các thành phần, viết tắt, viết hoa. Các bảng được đánh số liên tục từ 1 đến 500 theo trật tự của các loại đã sắp xếp. Vị trí bình thường của các thành phần trên bảng hiệu: - Cơ quan chủ quản nằm ở trên (ở giữa hoặc ở góc trái) - Tên cơ quan, tổ chức nằm ở vị trí trung tâm, dưới phần cơ quan chủ quản và trên phần chú thích (nếu có)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC