Luận văn Khảo sát quá trình nén HONG-MANDEL của trạng thái chồng chất hai trạng thái kết hợp vuông pha

Việc nghiên cứu các trạng thái phi cổ điển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng độ chính xác của các phép đo và làm cơ sở để nghiên cứu và áp dụng vào các lĩnh vực như: lý thuyết chất rắn, quang lượng tử, thông tin lượng tử [13] và máy tính lượng tử. Do đó, các tính chất phi cổ điển của các trạng thái cho trước rất được các nhà khoa học quan tâm. Các trạng thái phi cổ điển này xuất phát điểm từ trạng thái kết hợp. Năm 1963, Glauber [7] và Sudarshan [14] đã đưa ra khái niệm trạng thái kết hợp khi nghiên cứu tính chất của chùm sáng laser. Trạng thái kết hợp là trạng thái cổ điển do trong biểu diễn Glauber-Sudarshan [7], [8], [14], hàm phân bố xác suất P tương ứng với trạng thái này là hàm Delta. Trạng thái kết hợp tuân theo phân bố Poisson, là phân bố mà phương sai của một đại lượng bằng trung bình số hạt của chúng. Nếu phương sai của một đại lượng nhỏ hơn trung bình số hạt của chúng thì hàm phân bố ứng với trạng thái đó là sub-Poisson. Các trạng thái tuân theo thống kê sub-Poisson là các trạng thái phi cổ điển do hàm phân bố xác suất P ứng với trạng thái đó là âm. Một tính chất nữa thuộc tính chất phi cổ điển đó là tính chất phản kết chùm (anti-bunching). Nếu một trạng thái có tính chất phi cổ điển thì sẽ thể hiện rất rõ tính chất phản kết chùm hoặc tính thống kê sub-Poisson.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC