Luận văn Khuất Nguyên - Con người và thơ ca trong văn học Trung Đại Việt Nam

Nếu như ở Phương Tây - Hi Lạp cổ đại là đỉnh cao của văn minh nhân loại, thì ở Phương Đông - Trung Quốc cổ đại cũng được đánh giá như vậy. Một trong những đỉnh cao của văn minh Trung Hoa chính là văn học nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca. Khái niệm thi (thơ ca) ra đời từ rất sớm ở Trung Quốc, ít ra là đã ba nghìn năm [33, tr. 212]. Có thể hiểu thơ dưới nhiều cách khác nhau, nhưng “thời này phổ biến công nhận lối cắt nghĩa thơ (thi) xuyên qua chí, nhìn thấy trong thơ một rung động tinh thần nảy sinh trong tim nhà thơ và sau đó thể hiện ra lời” [33, tr. 213]. Đã nghìn năm trôi qua, khái niệm thơ có nhiều thay đổi nhưng nó vẫn là tiếng lòng, tiếng nói của tình cảm, tiếng nói tri âm. Thi (thơ ca) dù được hiểu như thế nào đi chăng nữa thì “nó vẫn là một trong những khái niệm quan trọng nhất của tư tưởng văn học truyền thống của Trung Hoa”. [33, tr. 211]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC