Luận văn Luận văn Khái niệm tập hợp ở trung học phổ thông: sự nối khớp giữa hai vai trò đối tượng và công cụ

Tập hợp được đưa vào giảng dạy ở trung học phổ thông ngay từ lớp 10. Hơn thế nữa, tập hợp lại được giới thiệu ngay ở chương I của sách giáo khoa Đại số 10. Bên cạnh đó, tập hợp được sử dụng để định nghĩa nhiều khái niệm trong chương trình như: Đồ thị hàm số; Phương trình tương đương; Tổ hợp, Chỉnh hợp, Hoán vị; Quỹ tích Các phép toán tập hợp lại được vận dụng triệt để trong việc giải bất phương trình, hệ bất phương trình “ Để giải một hệ bất phương trình ta giải từng bất phương trình rồi lấy giao của các tập nghiệm” [5, tr.10]. Từ những ghi nhận trên đã dẫn chúng tôi đến câu hỏi sau: Sự nối khớp giữa vai trò đối tượng và vai trò công cụ của tập hợp được thể hiện như thế nào trong sách giáo khoa và thực tế giảng dạy ở trung học phổ thông?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC