Luận văn Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-2X, mỏ Ruby, bồn trũng Cửu Long

nguyên liệu của đất nước . Địa vật lý giếng khoan là một trong những công tác quan trọng trong việc thăm dò và khai thác dầu khí, nhằm để chỉ các loại hình nghiên cứu giếng khoan bằng các phương pháp địa vật lý. Đề tài: “Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan để xác định và đánh giá khả năng thấm chứa của vỉa sản phẩm ở giếng khoan RB-2X, mỏ Ruby, bồn trũng Cửu Long.” - nhằm đưa ra một phần ứng dụng của địa vật lý giếng khoan trong ngành dầu khí. Chắc chắn trong bài khóa luận này không thể tránh khỏi nhưng thiếu sót về nội dung, thuật ngữ, . mong được của các bạn và thầy cô đóng góp ý kiến. Để thực hiện đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các thầy cô trong bộ môn “Địa chất Dầu Khí & Khoáng Sản”. Đặc biệt xin cảm ơn thầy Đào Thanh Tùng, người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đề tài này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC