Luận văn Một số biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục ở phòng giáo dục huyện Vĩnh Bảo

I. Lý do chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu vấn đề 1. Lý do chọn đề tài Quản lý giáo dục là một khâu yếu của chúng ta hiện nay. Trong giải pháp đổi mới quản lý giáo dục của “Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010” đã được ghi rõ: “Sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật thích hợp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục khai thác nguồn thông tin quốc tế về giáo dục hỗ trợ việc đánh giá tình hình và ra quyết định” (Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, trang 35). Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIII về giáo dục - đào tạo: "Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo theo quan điểm “là quốc sách hàng đầu” để tiếp tục thực hiện toàn diện các mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. đẩy mạnh giảng dạy các môn môn tin học và ngoại ngữ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và QLGD.” Trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Sở giáo dục - đào tạo Hải Phòng: "tiếp tục thực hiện chỉ thị 29/CT-BGD&ĐT (ngày 30/7/2001) về việc tăng cường giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2010 nhằm tạo ra một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới nội dung, phương pháp trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng việc giảng dạy và học tập tin học trong trường phổ thông Hải Phòng. Coi việc ứng dụng công nghệ tin học trong dạy học và QLGD là khâu đột phá của giáo dục-đào tạo Hải Phòng”. Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXIII về giáo dục - đào tạo: “.Thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, chú trọng các môn tin học, ngoại ngữ, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, đa dạng hoá các loại hình trường học, đáp ứng yêu cầu học tập của các đối tượng.”. Ngày nay, CNTT đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và trong giáo dục. Về tầm quan trọng của CNTT, Hiến chương OKINAWA về xã hội thông tin toàn cầu đã chỉ rõ: “.CNTT và truyền thông là một trong các động lực chính tạo nên bộ mặt của thế kỷ 21. Nó tác động sâu sắc đến cách thức chúng ta sống, học tập và làm việc; và cách thức Nhà nước giao tiếp với dân chúng. CNTT sẽ phục vụ cho mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau tạo nên sự phát triển kinh tế, mang lại thịnh vượng chung, nuôi dưỡng các mối liên kết xã hội, hiện thực hoá tiềm năng của chúng ta trong việc tăng cường dân chủ, tạo tính chất trong suốt cao hơn trong các hoạt động Nhà nước, hỗ trợ phát triển quyền con người, tăng cường tính đa dạng văn hoá và nuôi dưỡng hoà bình, ổn định thế giới.” Thực hiện các chủ trương của Nhà nước và của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo trong những năm qua đã bước đầu ứng dụng CNTT trong QLGD và đã mang lại những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, cũng còn gặp nhiều khó khăn và bất cập, cần được nghiên cứu để tìm những biện pháp nhằm phát triển ứng dụng CNTT trong QLGD trong thời gian tới. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong QLGD. Hệ thống thông tin quản lý (MIS) đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, từ năm 2002, hệ thống quản lý nhân sự trong giáo dục (thuộc dự án PMIS) và quản lý hồ sơ trường học (EMIS) mới được đưa vào ứng dụng trong QLGD và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện dần. Trên thực tế, vấn đề ứng dụng CNTT trong QLGD ở huyện Vĩnh Bảo đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm phát triển ứng dụng CNTT trong QLGD ở huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình. II. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng. III. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 1. Khách thể Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. 2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục ở huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. IV. Giả thuyết khoa học Ngày nay, CNTT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, nó đã đem lại hiệu quả kinh tế rất to lớn. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục ở Vĩnh Bảo đang mới ở bước khởi đầu. Nếu vận dụng cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục đồng thời căn cứ vào thực trạng về quản lý giáo dục ở Vĩnh Bảo thì sẽ có thể đề xuất được một số biện pháp cấp thiết và khả thi để phát triển ứng dụng CNTT trong QLGD ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. V. Nhiệm vụ nghiên cứu 1. Tìm hiểu và hệ thống hoá cơ sở lý luận về ứng dụng CNTT trong QLGD; 2. Đánh giá thực trạng về ứng dụng CNTT trong QLGD ở huyện Vĩnh Bảo; 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển việc ứng dụng CNTT trong QLGD ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. VI. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phòng giáo dục huyện Vĩnh Bảo trực tiếp quản lý các trường mầm non, tiểu học và THCS; Vì các trường mầm non là loại hình trường bán công, điều kiện về đội ngũ, CSVC còn gặp nhiều khó khăn, cho nên đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu việc phát triển ứng dụng CNTT trong phòng giáo dục và các trường tiểu học, THCS trong huyện. VII. Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về lý luận liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong QLGD. 2. Nhóm phương pháp thực tiễn Phương pháp tổng kết kinh nghiệm, điều tra khảo sát, hội thảo để thu thập thông tin về đánh giá thực trạng và tính khả thi của các giải pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC