Luận văn Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Phát triển dịch vụngân hàng bán lẻ đang là mối quan tâm của ngân hàng thương mại Việt Nam trong xu thếphát triển và hội nhập ngày nay. Để nâng cao hiệu quảkinh doanh, chiếm lĩnh thịtrường dịch vụngân hàng có nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đòi hỏi ngân hàng phải nghiên cứu chính sách, xây dựng các giải pháp phát triển phù hợp với chiến lược phát triển dịch vụngân hàng bán lẻcủa mình. Gia Lai là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhưng không phải là không có điều kiện đểphát triển dịch vụngân hàng bán lẻkhi mà tốc độphát triển kinh tếkinh tếtrong thời gian qua tương đối cao và xu hướng đô thịhóa đang phát triển mạnh trên khắp các địa bàn của tỉnh Gia Lai. Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã nhận thức được vai trò quan trọng của phát triển dịch vụngân hàng bán lẻtrong điều kiện hoạt kinh doanh ngân hàng ngày nay nên đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụngân hàng bán lẻ đáp ứng nhu cầu của thịtrường. Với những ý nghĩa thực tiễn nên trên, kết hợp với lý luận được học tập và nghiên cứu, cá nhân tôi chọn đềtài “Một sốgiải pháp chủyếu nhằm phát triển dịch vụngân hàng bán lẻ đối với ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai“ cho luận văn tốt nghiệp. Nội dung luận văn không mới nhưng mang tính thời sựcao trong điều kiện cạnh tranh trên thịtrường kinh doanh ngân hàng hiện nay và các điều kiện đểngân hàng Việt Nam hội nhập kinh tếquốc tế đang trởnên hiện thực. Nội dung luận văn nghiên cứu lý luận liên quan đến hoạt động ngân hàng và dịch vụngân hàng bán lẻcủa ngân hàng thương mại, trình bày kinh nghiệm phát triển dịch vụngân hàng bán lẻcủa một sốngân hàng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản có điều kiện tương đồng với Việt Nam, phân tích thịtrường dịch vụngân hàng bán lẻvà thực trạng hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại ởViệt Nam và trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từlý luận và thực tiễn được nghiên cứu, luận văn đềxuất một sốphương hướng và giải pháp chủyếu cho quá trình phát triển dịch vụngân hàng bán lẻcủa ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Mục đích của luận văn là cung cấp kiến thức liên quan đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ, phác họa bức tranh tổng thểvềthịtrường dịch vụngân hàng bán lẻvà hoạt động bán lẻcủa ngân hàng thương mại Việt Nam và ở Gia Lai. Đồng thời đưa ra một sốgiải pháp chủyếu đểthúc đẩy hoạt động kinh doanh bán lẻcủa ngân hàng nhằm khai thác hết tiềm năng và thếmạnh của thịtrường dịch vụngân hàng bán lẻtrên địa bàn. Đểgiải quyết các nội dung đềcập nêu trên, ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụlục, luận văn được kết cấu thành 3 phần chính gồm: CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠBẢN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤBÁN LẺCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN LẺCỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI CHƯƠNG III : MỘT SỐGIẢI PHÁP CHỦYẾU NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC