Luận văn Một số giải pháp của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông Châu Thành A tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005 - 2010 theo trường chuẩn quốc gia

Bước vào thế kỷ thứ 21, chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Trong đó ngành giáo dục phải không ngừng khẳng định vị thế của mình nhằm thể hiện vai trò tạo bước đột phá cho công cuộc cách mạng trí tuệ đang hình thành và phát triển. Sự chuyển biến và phát triển của nền kinh tế tri thức diễn ra ngày càng rộng lớn và mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Nền giáo dục cũng đã và đang định hình nhằm thực hiện chức năng trọng yếu là động lực của mọi sự tiến bộ xã hội. Đứng trước tình hình ấy, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần IX đã khẳng định: “ phát triển đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng và đạo đức sư phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ. Bảo đảm về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ giáo viên so với yêu cầu học sinh theo từng cấp học” [13,tr.204]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC