Luận văn Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các nhà quản lý kinh tế vĩ mô luôn hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong xã hội . Nền kinh tế phát triển sẽ làm tăng thu nhập của người lao động là điều kiện cơ bản để cải thiện mức sống, đa dạng và phong phúnhu cầu của người lao động . Khi nhu cầu tăng lên sản phẩm hàng hóa dịch vụ sẽ tiêu thụ tốt hơn, tạođiều kiện cho việc ổn định và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế . Nước ta trải qua một thời gian dài chiến tranh, nền sản xuất nhỏ manh mún, sản phẩm hàng hóa – dịch vụ không đủ đáp ứngcho nhu cầu của người tiêu dùng . Từ khi Đạihội Đảng tòan quốc lần thứ VI đã xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, chuyển nền kinh tế sảnxuất hàng hóa theo hướng thị trường đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển vớitốc độ ngày càng cao . Nhu cầu tiêu dùng của người lao động ngàycàng được đáp ứng tốt hơn, đa dạng và phong phú hơn , đã mở ra thị trường cho vay tiêu dùng đối với các ngân hàng thương mại . Trong những năm gần đây các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều hình thức cho vay tiêu dùng : cho vay xây dựng – sửa chữa nhà ở, cho vay du học . Đáp ứng một phần nhu cầu tiêudùng của người lao động . Tuy nhiên mức độ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mạitrên địa bàn Tỉnh Đồng Nai chưa tương xứng vớitốc độ phát triển kinhtế của Tỉnh và mức độ tăng thu nhập của ngườilao động . Việc mở rộng cho vay trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai còn gặp nhiều khó khăn, tỷ trọng cho vay tiêu dùng thấp so với tổng dư nợ . Điều hạn chế này do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân từ chính các ngân hàng thương mại . Đến nay gần như chưa có ngân hàng nào đưa ra quy chế cho vay riêng lọai hình này, việc áp dụng quy chế cho vay chung để cho vay tiêu dùng đã làm hạn chế nhu cầu đi vay của người lao động và khả năng cho vay của ngân hàng . Luận văn xin được trình bày đề tài :” Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai“với mong muốn nâng cao tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các ngân hàng trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng . Góp phần đưa các dịch vụ ngân hàng đến với số đông công chúng, giử vững và phát triển thị phần trong nước, tạo điều kiện tốt để hội nhập tài chính trong khu vực và quốc tế . Đề tài tập trung nghiên cứu các hình thức và khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại . Các ngân hàng thương mại cần xem cho vay tiêu dùng là một chiến lược phát triển, cần có các chính sách riêng để đẩy mạnh, phát triển lọai hình dịch vụ này . Khi cho vay tiêu dùng được mở rộng đến số đông dân chúng là điều kiện tiền đề quan trọng để phát triển các lọai hình dịch vụ ngân hàng khác phục vụ cá nhân . Do điều kiện nghiên cứu hạn chế, đề tài chỉ xemxét đến các cơ chế cho vay và các lĩnh vực khác có liên quan trựctiếp đến các điềukiện cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai . Luận văn có bố cục bao gồm 03 phần chính như sau : + Chương 1 : Tổng quan về tín dụng ngân hàng và cho vay tiêu dùng . + Chương 2 : Thực trạng cho vay tiêudùng trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai . + Chương 3 : Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC