Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Thành

ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI VÀ ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGÂN HÀNG NO & PTNT HUYỆN KIM THÀNH, EM ĐÃ ĐƯỢC VỀ THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG NO& PTNT HUYỆN KIM THÀNH. TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP, ĐƯỢC TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI VIỆC GIAO DỊCH THƯỜNG NHẬT TẠI NGÂN HÀNG, EM NHẬN THẤY RẰNG: TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, KHỐI LUỢNG HÀNG HÓA TRAO ĐỔI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TĂNG NHANH, TẤT YẾU CẦN CÓ CÁCH THỨC TRẢ TIỀN THUẬN TIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM, VÌ VẬY THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT RA ĐỜI LÀ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN, PHÙ HỢP VỚI QUI LUẬT PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, KHẮC PHỤC ĐƯỢC NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHỮNG ĐÒI HỎI NGÀY CÀNG CAO CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. TUY NHIÊN THỰC TRẠNG VỀ THANH TOÁN NÓI CHUNG VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NÓI RIÊNG Ở VIỆT NAM VẪN CÒN NHIỀU BẤT CẬP. THEO NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA MỘT SỐ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI, VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA ĐANG SỬ DỤNG QUÁ NHIỀU TIỀN MẶT. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐÃ PHÁT TRIỂN THEO ĐÀ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ, ĐẶC BIỆT TRONG DÂN CHÚNG MỚI CHỈ Ở THỜI KỲ BẮT ĐẦU. THỰC TRẠNG TRÊN THỰC SỰ LÀ MỘT TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT KHI VIỆT NAM ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH MỞ CỬA HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ NÓI CHUNG VÀ TRÊN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NÓI RIÊNG. CÁC NHTM VIỆT NAM MÀ CHỦ YẾU LÀ CÁC NHTM QUỐC DOANH SẼ PHẢI CẠNH TRANH KHỐC LIỆT VỚI CÁC NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI . KHÔNG CHỈ Ở NHỮNG SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG NHƯ TIỀN GỬI, TIỀN VAY. MÀ CAO HƠN ĐÓ LÀ CẠNH TRANH VỀ CÁC DỊCH VỤ TRONG ĐÓ CÓ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. CHÍNH VÌ VẬY, VIỆC ĐẶT RA CÁC GIẢI PHÁP THIẾT THỰC, CÓ TÍNH KHẢ THI NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. HIỆN NAY LÀ RẤT CẦN THIẾT KHÔNG CHỈ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN MÀ CÒN ĐỐI VỚI CẢ NỀN KINH TẾ. VÌ NHỮNG LÝ DO TRÊN , EM CHỌN ĐỀ TÀI : “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO & PTNT HUYỆN KIM THÀNH- HẢI DƯƠNG” Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn của em gồm có 3 chương: Chương 1:Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp&phát triển nông thôn huyện Kim Thành. Chương 2:Thực trạng về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp& phát triển nông thôn huyện Kim Thành. Chương 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp& phát triển nông thôn huyện Kim Thành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC