Luận văn Một số phương pháp và giải pháp hoàn thiện hệ thống tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam

Như chúng ta đã biết , báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin được xử lý bởi hệ hệ thống kế toán tài chính nhằm cung cấp những thông tin tài chính có ích cho các đối tượng sử dụng. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình, kết quả kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vai trò quan trọng của báo cáo tài chính thể hiện ở nhu cầu thông tin đa dạng và cần thiết của nhiều đốitượng sử dụng báo cáo tài chính, từ các nhà đầu tư, nhà quản lý và nhân viên, những ngườicho thuê, cho vay, các nhà cung cấp cho đến các khách hàng, Chính phủ,công chúng., nói chung là những người có lợi ích gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp Để đạt được mục tiêu cung cấp thôngtin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, báo cáo tài chính phải trình bày một các trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quảkinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, nói cách khác, thông tin trình trên báo cáo tàichính phải đáng tin cậy và thích hợp với nhu cầu ra các quyết định kinh tế của người sử dụng Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế ở Việt Nam hiện nay, thông tin trình bàytrên báo cáo tài chính trở nên hếtsức đa dạng và càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó một mặt phải đảm bảo được tính hữu ích đối với nhiều đối tượng sử dụng, đáp ứng được yêu cầu phát triển và quản lý nền kinh tế nhiều thành phần phát triển đa dạng theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt phải hòa hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống báo cáo tài chính hiện hành ở Việt Nam đã nhiều lần được sửa đổi và bổ sung song vẫn bộc lộ một số nhược điểmnhất định cần phải khắc phục, đặc biệt là trong việc đáp ứng sự phát triển đa dạng các loại hình doanh 5 nghiệp, các hình thức kinh doanh, hình thức đầu tư và sở hữu vốn; trong mối quan hệ với cơ chế tài chính, mức độ lạm phát. Ngoài ra, cũng cần phải xác định một cách rõ ràng những vấn đề về quan điểm, mục tiêu, làm cơ sở quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC