Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây

Toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của kinh tế thế giới. Để tiếp thu những thành tựu về khoa học kỹ thuật và không bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển kinh tế thế giới, các nƣớc đang phát triển nói chung, trong đó có Việt Nam, đều phải nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế bởi đó là hƣớng đi đúng đắn và quan trọng, làm tiền đề cho việc tạo dựng vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế, đồng thời mang lại nhiều cơ hội để phát triển nhanh và bền vững cho nền kinh tế đất nƣớc. Mọi lĩnh vực hội nhập đều phức tạp nhƣng hội nhập về hoạt động tài chính nói chung, hội nhập về hoạt động ngân hàng nói riêng có độ nhạy cảm và phức tạp cao nhất. Trong quá trình hội nhập, một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra với hệ thống ngân hàng Việt Nam là phải nâng cao chất lƣợng các dịch vụ ngân hàng trong đó có dịch vụ thanh toán quốc tế bởi đó không chỉ là con đƣờng tắt giúp các ngân hàng rút ngắn khoảng cách về công nghệ, trình độ năng lực với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, mà còn là công cụ gia tăng cạnh tranh, giúp các ngân hàng Việt Nam đứng vững và phát triển trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt đó. Nhận thức đƣợc vị thế cũng nhƣ tầm quan trọng của các dịch vụ thanh toán quốc tế nên NHNo&PTNT CN Hà Tây bƣớc đầu đã giành sự quan tâm đầu tƣ để phát triển các dịch vụ này và cũng đạt đƣợc những thành công nhất định. Tuy nhiên, quá trình nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập về mặt tổ chức, nghiệp vụ, trình độ cán bộ, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế do đó, kết quả đạt đƣợc chƣa cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm nâng cao chất lƣợng các dịch vụ thanh toán quốc tế là cần thiết và mang tính thời sự cao đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung cũng nhƣ bản thân NHNo&PTNT CN Hà Tây nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC