Luận văn Nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ và phương thức nhờ thu tại BangKok Bank PCL chi nhánh Hồ Chí Minh

Muốn phát triển kinh tế, không quốc gia nào chỉ đơn thuần dựa vào sản xuất trong nước mà bắt buộc phải quan hệgiao dịch với các nước khác. Do những khác biệt về điều kiện tựnhiên, tài nguyên, khí hậu, thổnhưỡng, địa hình, địa chất và nhân văn, nền sản xuất trong nước không thểcung cấp đủ hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế. Từ đó phát sinh nhu cầu nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, kỹthuật, công nghệ, luôn cảhàng tiêu dùng thiết yếu mà trong nước không sản xuất được hay sản xuất kém hiệu quả. Ngược lại, trên cơsởkhai thác tiềm năng và những lợi thếkinh tếvốn có, nền sản xuất, ngoài việc phục vụtốt nhu cầu trong nước còn có thểtạo nên thặng dư đểxuất khẩu, góp phần thu ngoại tệvềcho đất nước đểnhập khẩu các thứcòn thiếu hay đểtrảnợ. Nhưvậy, chính yêu cầu phát triển kinh tếlàm nảy sinh nhu cầu giao dịch trao đổi hàng hóa giữa các nước. Nói cách khác, hoạt động ngoại thương là yêu cầu khách quan trong nền kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC