Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông

Trong những năm vừa qua, sốlượng các DNNVV không ngừng tăng lên và ñang dần khẳng ñịnh vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hàng năm các DNNVV ñóng góp khoảng hơn 40% GDP và chiếm 98% tỷtrọng sốlượng các DN trong nền kinh tế. Đây là khu vực ñược ñánh giá là rất có tiềm năng phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển kinh tế, DNNVV ñóng một vai trò hết sức quan trọng ñối với nền kinh tếcủa một quốc gia, ñặc biệt là ñối với các nước ñang phát triển nhưViệt Nam. Chính vì vậy Chính Phủnước ta ñã có rất nhiều chính sách ưu ñãi ñối với các DNNVV nhằm thúc ñẩy thành phần kinh tếnày phát triển, nâng cao hiệu quảkinh doanh và cạnh tranh trên thịtrường trong nước cũng nhưquốc tế. Nhận thức ñược ñiều này, trong thời gian qua các NHTM ñã chú trọng quan tâm ñến các DN này. Nhất là khi môi trường kinh doanh giữa các ngân hàng càng trởnên khốc liệt thì việc nhắm tới các DNNVV nhưlà một ñối tượng khách hàng ñầy tiềm năng và là chiến lược phát triển tất yếu của các NHTM. Tuy nhiên việc tiếp cận với nguồn vốn ñể tiến hành các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế ñồng thời chất lượng tín dụng ñối với các DNNVV chưa hiệu quả. Chính vì thếhoạt ñộng tín dụng ñối với loại hình DN này của các NHTM cần ñược cải thiện và chú ý nhằm tăng tính hiệu quảcủa việc sử dụng vốn và kích thích các DN hoạt ñộng ñược hiệu quảcao. Vì nhận thấy sựcần thiết của vấn ñềmang tính thời sựnày, người viết ñã lựa chọn ñềtài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ñối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông” cho luận văn thạc sĩkinh tếcủa mình. Dựa trên các cơsởcăn cứkhoa học, tham khảo kinh nghiệm của các NHTM trong nước và trên thếgiới cũng nhưtừthực trạng 2 hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV tại OCB, luận văn xin ñề xuất một số giải pháp và kiến nghịnhằm giải quyết vấn ñềnày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC