Luận văn Nghiên cứu đa hình di truyền gen thyroglobulin (TG5) ở một số nhóm bò vàng Việt Nam

Việc bảo tồn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đa dạng sinh học nói chung và nguồn gen động vật nuôi nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp thiết. Do áp lực của kinh tế thị trường đòi hỏi các giống có năng suất cao, do biến đổi khí hậu và đô thị hóa nên nhiều giống vật nuôi bản địa đang có nguy cơ bị mất đi. Từ những năm 1990 tổ chức Nông lương thực thế giới (FAO) đã xây dựng một chương trình phát triển bền vững nguồn gen động vật nuôi trên toàn cầu, mục tiêu của chương trình này nhằm trợ giúp việc duy trì sự đa dạng sinh học và phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là một chương trình tổng thể sử dụng các kỹ thuật di truyền phân tử như các chỉ thị vi vệ tinh (microsatellite), phân tích trình tự ADN, PCR-RFLP, SNP để đánh giá sự đa dạng di truyền giữa các giống và trong bản thân mỗi giống vật nuôi ở mức độ phân tử nhằm định hướng cho việc quản lý, bảo tồn và sử dụng nguồn gen động vật nuôi trên quy mô toàn cầu [20]. Theo thống kê của FAO thì hiện nay trên thế giới có khoảng trên 3500 giống vật nuôi, trong đó có khoảng 815 giống bò khác nhau. Tuy nhiên đây là con số thống kê chưa đầy đủ vì nhiều giống bò bản địa khác vẫn chưa được phát hiện, đồng thời nhiều giống cũng đang có nguy cơ bị mất đi do không được bảo tồn [19]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC