Luận văn Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý hiệu quả công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Hiện nay để xử lý khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày khoảng từ 5000 đến 6000 tấn, Thành phố đã xây dựng và đang vận hành một hệ thống kỹ thuật quản lý bao gồm các công đoạn: quét dọn, thu gom, vận chuyển và sử lý. Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các công tác trên là các công ty dịch vụ công ích

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC