Luận văn Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080

Xuất phát từnhu cầu tìm kiếm thông tin ngày càng tăng của người dân, Tổng Công ty BCVT Việt Nam thành lập một “Ngân hàng dữliệu” thông tin ñể ñáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong ñó ñược ñềcập nhiều nhất là dịch vụ1080. Với dịch vụ1080, ngoài các yếu tốvềgiá cước cuộc gọi phù hợp với người sửdụng và yếu tốvề chất lượng phục vụ(thái ñộ, giọng nói ), thì yếu tốchất lượng dịch vụcần phải ñược chú trọng. Chất lượng dịch vụ1080 là thông tin, là nguồn cung cấp tri thức cho khách hàng. Thông tin cung cấp này không những chỉ ñơn thuần là giải ñáp thông tin tìm kiếm một sốnhà, một số ñiện thoại, một chỉdẫn ñơn giản mà còn cảnguồn tri thức kinh tế, xã hội, giáo dục rất phong phú và ña dạng. Nguồn tri thức ñang ngày càng ñược làm giàu, ña dạng và mởrộng, do ñó không phải khai thác viên nào cũng hiểu biết tất cả, nhớhết mọi ñiều. Rất may ñã có sựtrợgiúp của Công nghệ thông tin. Những hệ chương trình trên máy tính ñã trợ giúp khai thác, cập nhật, lưu trữ, tra cứu thông tin cho dịch vụ1080. Vì vậy, hiệu quảcủa dịch vụ1080 không những phụthuộc vào các khai thác viên (giọng nói, tri thức, khảnăng tìm kiếm dữliệu ) mà còn phụthuộc vào cơsởdữliệu, tức là vấn ñềtổchức thu thập dữ liệu, cập nhật dữliệu, chuẩn hóa dữliệu sao cho tăng tốc ñộtìm kiếm cung cấp thông tin chính xác cho các khai thác viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC