Luận văn Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào giải một số bài toán thống kê

Trong những năm gần ñây, kỹthuật lập trình tiến hóa là một trong những kỹ thuật lập trình rất phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Một công thức tương tựvới công thức nổi tiếng của N.Wirth ñưa ra trong lập trình cấu trúc ñược áp dụng cho kỹthuật lập trình tiến hóa: Cấu trúc dữliệu + Giải thuật di truyền = chương trình tiến hóa Thuật ngữ chương trình tiến hóa là một trong những khái niệm ñược dùng ñểchỉcác chương trình máy tính có sửdụng thuật toán tìm kiếm và tối ưu hóa dựa trên “nguyên lý tiến hóa tựnhiên”. Ta gọi chung các thuật toán nhưvậy là thuật toán tiến hóa. Có một sốthuật toán tiến hóa ñược công bố: - Quy hoạch tiến hóa – EP, do D.B.Pogel ñềxuất. - Chiến lược tiến hóa, do T.Baeck, F.H.Hofmeister và H.P.Schwefel ñề xuất. - Thuật giải di truyền, do D.E.Golberg ñề xuất, ñược L.Davis và Z.Michalevicz phát triển. Trong phạm vi luận văn chỉnghiên cứu lập trình tiến hóa thông qua giải thuật di truyền và ứng dụng vào giải quyết hai lớp bài toán phân tích dữliệu thống kê.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC