Luận văn Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam

Cho đến nay động cơ điện một chiều vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện, nó đƣợc sử dụng trong hệ thống đòi hỏi có độ chính xác cao, vùng điều chỉnh rộng và quy luật điều chỉnh phức tạp. Cùng với sự tiến bộ của văn minh nhân loại chúng ta có thể chứng kiến sự phát triển rầm rộ kể cả về quy mô lẫn trình độ của nền sản xuất hiện đại. Ở nƣớc ta do nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc nên ngày càng xuất hiện nhiều những dây truyền sản xuất mới có mức độ tự động hóa cao với hệ truyền động hiện đại. Việc xuất hiện các hệ truyền động hiện đại đã thúc đẩy sự phát triển, nghiên cứu, đào tạo ngành từ động hóa ở nƣớc ta tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm tạo ra những hệ truyền động mới và hoàn thiện những hệ truyền động cũ. Trong quá trình học tập tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng. Với sự giúp đỡ của nhà trƣờng và khoa Điện Dân Dụng và Công Nghiệp em đã đƣợc nhận đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam”. Đồ án gồm các nội dung sau: Chƣơng 1: Giới thiệu về xe đạp điện. Chƣơng 2: Cấu trúc của xe đạp sử dụng năng lƣợng điện. Chƣơng 3: Hoạt động vận hành và khai thác xe đạp điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC